Drobečková navigace

O nás > Ke stažení > Zakládací listina

Zakládací listina Letního domu, z.ú.

Čl. 1

Osoba v postavení zakladatele

 1. Osobou v postavení zakladatele  je Lucie Kokrdová, r.č. xxx, trvalý pobyt: Dalmatská 1741, Úvaly u Prahy, 250 82
 2. Právo na změnu zakládací listiny přenechává zakladatel správní radě
 3. Zakladatel jmenuje nového člena správní rady pouze dle čl 5, bodu 5) této zakládací listiny
 4. Zakladatel má právo účastnit se zasedání správní rady a dávat správní radě návrhy či podněty. Má-li pro to důvod, může zakladatel svolat zasedání správní rady

Čl. 2

Název, sídlo a identifikační číslo

 1. Název ústavu je Letní dům, z.ú.
 2. Sídlem ústavu je Praha
 3. Identifikační číslo: 65998201

Čl. 3

Účel

 1. Účelem ústavu je:
 1. poskytovat sociální službu sociální rehabilitace dle § 70 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 2. pomáhat rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě s cílem podpořit a rozvíjet fungování rodiny a setrvání dítěte v ní
 3. působit na děti a mladé lidi vyrůstající v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí tak, aby byla posilována jejich schopnost sociálního začleňování a připravenost k zvládání samostatného života, zejména prostřednictvím sociální, psychoterapeutické, výchovné, vzdělávací, poradenské, aktivizační a informační činnosti
 4. zřizovat a provozovat výchovně rekreační tábory pro děti
 5. uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dítěte, ve znění pozdějších předpisů
 6. poskytovat výchovnou a poradenskou péči pěstounům při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon této pěstounské péče
 7. vybírat, evidovat, připravovat dobrovolníky pro výkon dobrovolnické služby a uzavírat s nimi smlouvy o výkonu dobrovolnické služby dle zákona 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů
 8. realizovat kulturní aktivity pro ohrožené děti, lidi v blízkém okolí takovýchto dětí, jako jsou členové jejich rodiny, zaměstnanci ústavních zařízení, pracovníci jiných institucí a organizací státního i nestátního sektoru, pěstouni, osvojitelé či širší veřejnost
 9. poskytovat další vzdělávací aktivity pro odbornou i laickou veřejnost a realizovat publikační činnost v oblastní péče o ohrožené děti
 10. podílet se na výzkumné činnosti v oblasti péče o ohrožené děti

Čl. 4

Poslání

Posláním ústavu je pomoci dětem a mladým lidem vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu.

Čl. 5

Správní rada

 1. Správní rada má 5 členů. Členové správní rady jsou voleni na tři roky
 2. Člena správní rady je možné volit i opakovaně, tutéž osobu je však možné opakovaně zvolit nanejvýš na dvě po sobě jdoucí funkční období
 3. Správní rada volí ze svých členů předsedu
 4. Zanikne-li členství ve správní radě, zvolí správní rada nového člena do jednoho měsíce. Neučiní-li to, jmenuje nového člena správní rady zakladatel. Neučiní-li to do tří měsíců od zániku, soud jmenuje nového člena na návrh revizora nebo na návrh osoby, která osvědčí právní zájem, na dobu, dokud správní rada nezvolí nového člena
 5. Soud jmenuje nového člena správní rady i bez návrhu, je-li správní rada pro pokles počtu svých členů neschopna usnést se na nové volbě
 6. Správní rada odvolává členy správní rady. Důvody k odvolání člena správní rady jsou:
  1. člen přestane splňovat zákonné podmínky pro výkon funkce
  2. člen porušil závažným způsobem nebo opakovaně povinnosti vyplývající ze statusových listin ústavu
  3. člen se opakovaně nezúčastňuje činnosti správní rady
  4. člen příjme funkci jako statutární orgán, člen nejvyššího orgánu nebo kontrolního orgánu právnické osoby, která svou činností může konkurovat ústavu
 7. Správní rada se schází k zasedáním podle potřeby, minimálně však čtyřikrát ročně. Zasedání svolává předseda. Je jej však oprávněn svolat kterýkoliv člen správní rady či zakladatel dle čl. 1, bodu 3) této zakládací listiny
 8. K přijetí rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů správní rady
 9. K  přijetí rozhodnutí může správní rada použít hlasování per rollam dle pravidel stanovených v čl. 11 této zakládací listiny. Člen se může zasedání správní rady účastnit s využitím technických prostředků, které mu umožňují sledování zasedání
 10. Do působnosti správní rady náleží:
  1. volit i odvolávat ředitele, dohlížet na výkon jeho působnosti, rozhodovat o právních jednáních ústavu vůči řediteli, určovat výši odměny ředitele; za ústav projevuje při těchto právních jednáních vůli předseda správní rady
  2. schvalovat strategické plány, řádnou a mimořádnou účetní uzávěrku, výroční zprávu a roční rozpočet ústavu
  3. rozhodovat o sloučení s jiným ústavem
 11. Správní rada uděluje v souladu s § 412 NOZ předchozí souhlas k právnímu jednání, kterým ústav disponuje svým majetkem
 12. Členy první správní rady jsou:
  1. Mireia Ryšková, trvalé bydliště: Na Hrádku 1715/8, Praha 2, 128 00
  2. Jiří Kokrda, trvalé bydliště: Dalmatská 1741, Úvaly u Prahy, 250 82
  3. Petr Vacek, trvalé bydliště: Nad Pískovnou 1470/45, Praha 4, 140 00
  4. Lenka Piškulová, trvalé bydliště: Osadní 932/38, Praha - Holešovice, 170 00 
  5. Marek Dohnal, trvalé bydliště: Cholupická 688/25, Praha 4, 142 00

 

Čl. 6

Ředitel

 1. Ředitel je statutárním orgánem ústavu
 2. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada
 3. Ředitel vykonává svou funkci ve smluvním poměru k ústavu. O konkrétní formě smluvního poměru rozhoduje správní rada, která současně stanoví i způsob odměňování ředitele a výši odměny
 4. Ředitel nemůže být členem správní rady nebo revizorem nebo dozorčí rady ústavu, bude-li zřízena. Ředitel je oprávněn účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním
 5. Ředitel zejména jedná samostatně jménem ústavu, řídí činnost ústavu
 6. rozhoduje po předchozím souhlasu správní rady o:
  1. nabytí a pozbytí vlastnického práva k nemovitým věcem
  2. nabytí nebo zcizení autorských nebo průmyslových práv
  3. založení jiných právnických osob a o vkladech do těchto právnických osob
  4. nabytí a pozbytí vlastnického práva k movitým věcem, je-li hodnota movité věci vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona o veřejných zakázkách
 7. První ředitelem je: Mgr. Cyril Zákora, trvalé bydliště: Vostrovská 784/51, Praha 6, 160 00

Čl. 7

Revizor

 1. Dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě se zakládací listinou
 2. Upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává roční účetní závěrku, vyjadřuje se k výroční zprávě
 3. Nejméně jedenkrát ročně podává správní radě v písemné formě zprávu o své kontrolní činnosti
 4. Funkční období revizora je pětileté, Funkci revizora lze vykonávat opakovaně. Funkci revizora může vykonávat i právnická osoba, jejíž předmět činnosti umožňuje výkon kontrolní a revizní činnosti
 5. Správní rada volí a odvolává revizora, který závažně nebo opakovaně porušil zakládací listinu nebo který porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst ústavu. Neučiní-li tak do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu k odvolání dozvěděla, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod vznikl, odvolá revizora soud na návrh osoby, která osvědčí právní zájem; právo domáhat se odvolání revizora zaniká, nebylo-li uplatněno do roka ode dne, kdy důvod k odvolání vznikl
 6. Prvním revizorem je Renata Špatzová, trvalé bydliště: Přecechtělova 2427, Praha 5, 150 00

Čl. 8

Audit

Účetní závěrku a výroční zprávu Letního domu ověřuje auditor, pokud výše čistého obratu ústavu překročí deset milionů Kč anebo pokud to určí Správní rada.

Čl. 9

Vklad zakladatele

Vklad zakladatele je 1000 Kč. Peněžní vklad se stává majetkem ústavu dne vzniku ústavu. Správou vkladu je pověřen do vzniku ústavu zakladatel.

Čl. 10

Vedlejší činnost

 1. Ústav provozuje tuto vedlejší činnost:
 1. výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 2. reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Čl. 11

Hlasování per rollam

 1. Ústav si stanovuje tento způsob a tyto podmínky platnosti pro hlasování per rollam mezi členy správní rady:
  1. iniciátorem hlasování per rollam může být kterýkoliv člen správní rady
  2. hlasování per rollam probíhá e-mailem
  3. lhůta pro odpovědi na otázky položené při hlasování je pětidenní (5 kalendářních dnů)
  4. každý z účastníků hlasování je povinen při elektronické komunikaci (e-mail) vždy při své odpovědi zadat „Odpovědět všem“, tedy touto cestou zajistit, aby jeho e-mail obdrželi i všichni ostatní adresáti přijatého e-mailu
  5. iniciátor hlasování je povinen při elektronické komunikaci (e-mail) vždy „požadovat potvrzení o přečtení“
  6. iniciátor hlasování per rollam je povinen oznámit výsledky hlasování nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení hlasování všem členům správní rady
  7. rozhodnutí per rollam nabývá účinnosti potvrzením předsedou správní rady
  8. hlasování per rollam je písemně zaznamenáno do zápisu na nejbližším setkání správní rady. Podklady do zápisu předá iniciátor hlasování per rollam

Čl. 12

Statut ústavu

Shledá-li správní rada, že je třeba upravit podrobněji vnitřní organizaci ústavu, rozhodne o vydání statutu. Správní rada rozhoduje i o změnách statutu.

Čl. 13

 Závěrečná ustanovení

 1. V případě zrušení ústavu bude zůstatek z likvidace předán jiné právnické osobě, která realizuje obdobný účel.
 2. Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní poměry tohoto ústavu občanským zákoníkem.
Česky English

 

Přihlašte se k odběru
novinek z Letního domu

http://www.darujspravne.cz/seznam-organizaci/proj_367/

clensky-crdm-banner.gif

banner2-180x50.png

bile logo clenstvi AVPO.jpg

 Logo OPZ barevné.jpg

patička Letní dům