Drobečková navigace

O nás > Služby a aktivity > Spolu o krok dále

Spolu o krok dále

Projekt je registrovanou sociální službou. Jedná se o terénní formu služby, v rámci které jsou připravovány:

Pobyty v tréninkovém bytě

Jedná se o víkendové pobyty s jasně definovanými cíli: rozvíjet schopností a dovedností, které vedou k lepšímu zvládání samostatného praktického života po odchodu z dětského domova v oblastech (orientace ve městě a cestování, hospodaření s penězi, hledání bydlení a práce, péče o domácnost, komunikační dovednosti a práce s internetem, trávení volného času, zvládání obtížných životních situací.

Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé ve věku 15 let až 18 let, případně do 26 let, v jejichž osobní historii se objevuje zkušenost s ústavní výchovou. O nabízené služby, aktivity projevují svobodný zájem. S dětským domovem, ve kterém žijí je navázaná spolupráce.

V průběhu školního roku realizujeme celkem dvanáct pobytů pro dvě šestičlenné skupiny mladých lidí z dětských domovů. Každá skupina se účastní šesti pobytů v roce. Mladí lidé do projektu vstupují dobrovolně, před každým pobytem jsou obesíláni osobními dopisy, ve kterých najdou pozvánku na konkrétní pobyt a stručný dotazník, prostřednictvím kterého mapujeme jejich individuální potřeby, požadavky, nápady.

Tématy pobytů jsou orientace ve městě, bydlení, hospodaření s penězi, práce, rodina a životní styl, propojení témat. Skupinu vede stálá dvojice pracovníků.

Pobyty probíhají v pronajatém pražském bytě. Považujeme za přínosné učení v prostředí města, kdy mohou být pracovníci mladým lidem v náročných situacích oporou a průvodcem.

Všechny pobyty mají podobnou strukturu a aktivity, které se na nich opakují. Součástí pobytu jsou odborné programy vztahující se k tématu a program volnočasový. Pobyty, resp. jejich témata na sebe těsně navazují.

Program k tématu připravujeme co nejvíce praktický (např. místo přednášek o hledání bydlení praktický nácvik hledání v inzerátech, na internetu, prohlídka bytu atp.) - formou exkurze,  nácviku praktických dovedností, využíváme i metod z expresivních terapií. Důležité informace a materiály z programu uchovávají mladí lidé ve svých “pobytových deskách” které jim mohou dále sloužit při odchodu z dětského domova.

Mladí lidé se podílí na průběhu pobytu. S podporou pracovníků sestavují rozpočet na víkend, vymýšlí jídelníček, nakupují a vaří, vymýšlí náplň volného času. Společně s pracovníky se starají o prostory bytu. Součástí pobytových dní je také večerní setkávání v “chýšce”, kdy probíhá ve společném kruhu reflexe dne.

 

Doprovázení 

Cílem je v posledním roce před odchodem z dětského domova příprava mladého člověka na přechod ze zařízení do samostatného života a následná pomoc při postavení se na vlastní nohy.Obsah, forma a rozsah individuálního doprovázení se odvíjí vždy od dohody se zájemcem o službu, dětským domovem a pracovníkem Letního domu.  Cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 17-26 let, které čeká odchod z dětského domova, nebo již dětský domov opustili. Primárně je služba určena mladým lidem, kteří se účastnili pobytů v tréninkovém bytě. Případně dalším mladým lidem ze spolupracujících dětských domovů. Podmínkou je dobrovolný vstup do služby. V případě, že zájemce ještě žije v dětském domově, pak je podmínkou i souhlas s poskytováním služby ze strany dětského domova.

V doprovázení s klientem pracuje jeho „průvodce“ (klíčový pracovník). Ten s klientem uzavírá Dohodu o doprovázení. Doprovázení je terénní služba. Setkání s klientem probíhají v prostředí dětského domova, školy či internátu, v místě pobytu u fyzických osob, v místě pobytu po odchodu z dětského domova, či v prostorách Letního domu. Klient může využít i dalších forem kontaktu (např. telefonický, e-mailový atp.) 

Doprovázení může být „dlouhodobé“ či „krizové“ (krátkodobé, nárazové). Setkání v rámci dlouhodobého doprovázení probíhají obvykle jedenkrát či dvakrát v měsíci (max. však jedenkrát týdně). Setkání v rámci „krizového“ doprovázení probíhají max. 2x týdně. Pracovníka je možné kontaktovat v čase od 8-20.00 hod. V tomto čase mohou probíhat i setkání.

V doprovázení je kladen důraz na zodpovědnost klienta a jeho aktivní zapojení, na efektivitu služby (hledání zdrojů v klientově přirozeném prostředí) a na spolupráci v rámci sociální i institucionální sítě klienta.

Doprovázení je nabízeno v okruhu těchto témat klienta: představa budoucnosti, odchod z dětského domova (plán potřebných kroků), vztahy, vzdělání, zaměstnání a jeho udržitelnost, bydlení a jeho udržitelnost, volný čas, praktické dovednosti, životní styl. 

Výjezdy do dětských domovů 

Pracovníci a dobrovolníci Letního domu doplňují pobyty dětí pravidelnými návštěvami dětských domovů. Do dětských domovů vyjíždíme každý měsíc průběžně po celý rok. Výjezdy do dětských domovů jsou důležitou součástí projektu Sociální rehabilitace i Spolu o krok dále – umožňují podpořit kontakt s dětmi i mladými lidmi zapojenými v projektu v čase mezi pobyty, navázání kontaktu s dalšími dětmi, které v dětském domově vyrůstají a v neposlední řadě setkání s pracovníky zařízení. Během některých výjezdů připravujeme pro děti různorodý volnočasový nebo odborný program. Získáváme zpětnou vazbu k aktivitám Letního domu a potřebám dětí od těch, co jsou s nimi v každodenním kontaktu.

Česky English

 

Přihlašte se k odběru
novinek z Letního domu

http://www.darujspravne.cz/seznam-organizaci/proj_367/

clensky-crdm-banner.gif

banner2-180x50.png

bile logo clenstvi AVPO.jpg

 Logo OPZ barevné.jpg

patička Letní dům