Drobečková navigace

O nás > Novinky > Od začátku dubna jsme rozšířili projekt Doma v rodině

Od začátku dubna jsme rozšířili projekt Doma v rodiněJednotlivé aktivity projektu míří na cílovou skupinu ohrožených dětí a mladistvých v náhradní výchově a v ohrožených rodinách. Cílem projektu je přecházet umísťování dětí do náhradní výchovné péče. Usilujeme o to, aby děti mohly vyrůstat v přirozeném prostředí svých rodin. Tam, kde dojde k umístění dítěte do náhradní výchovné péče, usilujeme o jeho návrat do rodiny nebo o optimální nastavení vztahu a jeho kontaktu s rodiči v zájmu dítěte.

Projekt sestává ze čtyř aktivit, které budou realizovány paralelně. První tři aktivity jsou zaměřeny na podporu dětí a jejich rodičů:

Aktivita č.1 podporuje děti umístěné  v dětských domovech. Cílem aktivity je kontinuálně podpořit tyto děti realizací pravidelného programu v dětském domově, třemi dětskými sociálně-terapeutickými pobyty a jedním rodinným pobytem mimo dětský domov. S dětmi bude pracováno individuálně a činnost se zaměří na jejich osobnostní rozvoj, sebevyjádření, uvědomění si vztahu k vlastní rodině. Při práci bude využito různých forem expresivních terapií, poradenského rozhovoru, relaxačních technik. Podpora dítěte vychází z jeho IPOD (individuální plán ochrany dítěte). Klíčový pracovník se ve vhodných případech snaží o navázání a udržení kontaktu dítěte umístěného v dětském domově s jeho rodiči. Rodinný pobyt pro vytipované účastníky projektu umožní rodinám strávit společně čas při relaxaci a zážitkových aktivitách. Rodiče budou mít také možnost zúčastnit se v rámci pobytu vzdělávacích seminářů zaměřených na péči o dítě a rozvoj rodičovských kompetencí.

Aktivita č. 2  cílí na individuální podporu dítěte žijícího v rodině, která se ocitla v tíživé situaci a hrozí jí odebrání dítěte. Klíčový pracovník poskytuje dítěti kontinuální podporu, přitom vychází z existujícího IPOD dítěte, mapuje další potřeby dítěte a navrhuje revizi IPOD. Spolupráce s dítětem probíhá pokud možno v jeho přirozeném domácím prostředí. Využito je technik poradenského rozhovoru, systemické terapie, arteterapie. Dítěti je poskytnut prostor ke sdílení a ventilaci pocitů a potřeb. Součástí podpory je pomoc se školní přípravou, organizace volného času. Pracovník svoji kontinuální podporou usiluje o zlepšení psychického stavu dítěte a pomáhá dítěti porozumět složité situaci v rodině. V rámci této aktivity má rodina možnost realizovat individuální rodinný výlet, který umožní dítěti zažít společný odpočinkový čas s rodiči a mnohdy poprvé touto formou vystoupit ze stereotypu každodenního stresu.

Aktivita č. 3 je zaměřena na podporu rodičů, kterým hrozí odebrání jejich dětí či již došlo k odebrání z důvodu velmi nepříznivé životní situace rodiny. Rodiče s podporou klíčového pracovníka se snaží o zlepšení rodinné situace natolik, aby zamezili dalšímu ohrožení dítěte a nemuselo dojít k jeho odebrání. Spolupráce je zaměřena na rozvoj praktických oblastí rodinného života (bydlení, práce, finance, vedení domácnosti), ale také na podporu funkčních způsobů komunikace v rodině, stabilizaci psychického stavu rodiče a rozvoje rodičovských kompetencí. Pravidelný rodičovský klub, který bude zaměřen na levné a zdravé vaření, umožní rodičům kromě nabytí nových znalostí a dovedností v oblasti stravování také zážitek nezbytného sociálního kontaktu.

Při spolupráci s rodiči vychází pracovník z IPOD dítěte. Podpora bude rodičům poskytnuta především formou poradenského rozhovoru, doprovázení, videotréninku interakcí, psychoterapie.

V rámci realizace výše uvedených aktivit dochází k propojování komunikace mezi dítětem, jeho rodiči, dětským domovem, příslušným OSPOD a případně dalšími spolupracujícími institucemi. Veškerá činnost směřuje k naplňování zájmu dítěte.

Aktivita č. 4 je zaměřena na podporu a rozvoj marketingu, PR a fundraisingu v organizaci Letní dům. Usilujeme o podporu dobrého jména naší organizace a o jeho stabilizaci na trhu neziskových organizací. K tomu je nezbytné kvalitní PR, marketing a fundraising. Prostřednictvím této aktivity chceme rozvíjet kontakt s našimi dárci (individuální, firemní, nadace). Dále chceme realizovat dva dobročinné bazary a benefiční akci Řeka přání, které budou zaměřeny na širokou veřejnost.

Projekt Doma v rodině je realizován od 1.4.2015 do 31.3.2016. V rámci realizace tohoto projektu chceme podpořit minimálně 15 dětí v dětských domovech, 20 dětí v rodinách a 30 rodičů, kteří se ocitli v tíživé situaci.

 

Projekt Doma v rodině je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz 


Česky English

 

Přihlašte se k odběru
novinek z Letního domu

http://www.darujspravne.cz/seznam-organizaci/proj_367/

clensky-crdm-banner.gif

banner2-180x50.png

bile logo clenstvi AVPO.jpg

 Logo OPZ barevné.jpg

patička Letní dům