Drobečková navigace

O nás > Služby a aktivity > Pěstounům > Návštěvy v rodině

Setkávání s pěstouny a dítětem na základě uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče

Poté, co uzavřeme Dohodu o výkonu pěstounské péče prosíme pěstouny a pracovnici Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD) o společné setkání, kde se vzájemně seznámíme a diskutujeme Individuální plán ochrany dítěte, který sociální pracovnice úřadu zpracovává a kterým se my ve společné práci s pěstouny řídíme.

Klíčový pracovník po domluvě s OSPOD kontaktuje biologické rodiče dítěte. Představí jim svou roli v systému péče o dítě a nabídne možnost konzultací ve věci kontaktu rodiče s dítětem v PP.

V dalším období probíhají setkání s rodinou minimálně 1 x za dva měsíce ve všední dny v čase 8.00 až 20.00 při respektování zvyklostí rodiny, vzhledem k úvazku a možnostem pracovníka. Setkání s rodinou trvá průměrně 1 hodinu.

Pracovníci jsou k zastižení na služebním čísle v pracovní době. V případě, že má pracovník zmeškaný hovor od klienta mimo pracovní dobu, kontaktuje klienta obratem v pracovní době.

V případě řešení akutní situace mohou pěstouni kontaktovat vedoucí týmu Podpora pěstounů. Letní dům nevede pohotovostní službu pro pěstouny. V případě řešení akutní situace ve všední den po 17 hodině nebo o víkendu prosíme pěstouny o kontaktování Policie v naléhavých případech.

Setkání pracovníka s rodinou během víkendu jsou možná ve výjimečných případech po domluvě klíčového pracovníka s rodinou a po schválení vedoucím služby.

Setkání jsou domlouvána vždy s předstihem. V žádném případě nechodí klíčoví pracovníci do rodiny neohlášeni.

Setkání probíhají v rodině nebo v prostorách Letního domu.

O účast prosíme vždy oba pěstouny (případně pěstouna/pěstounku a partnera/partnerku žijící ve společné domácnosti) a svěřené dítě.

Prosíme o ztišení mobilních telefonů a televize v průběhu konzultace.

Součástí každého setkání je čas věnovaný pěstounům a čas věnovaný dítěti (dětem).

 

Sociální pracovnice s pěstouny:

 • vytváří genogram rodiny, časovou osu dítěte, mapu zdrojů
 • ptá se na aktuální informace z oblastí: ochrana dítěte a péče o něj, vývoj dítěte, aktuální situace dítěte ve školce, škole, kontakt dítěte s původní rodinou, vztahy v pěstounské rodině, otázka trvalého řešení pro dítě, týmová spolupráce.
 • nabízí poradenství v tématech: období přijetí dítěte do rodiny, podpora vztahů dítěte s biologickou rodinou, péče o dítě, výchova, uplatňování nároků pěstounů v oblasti dávek aj., prvázení procesem změny – přechod dítěte do jiné formy péče.
 • plánují pěstounskou péči, povinné vzdělávání pěstounů - 1x za 6 měsíců vytváří dokument "Plán PP" a "Plán rozvoje"
 • pokud dítě čeká změna péče (např.přechod do adopce, návrat domů, odchod z pěstounské péče), plánuje klíčový pracovník s pěstounem proces změny
 • pomáhá s výběrem povinného vzdělávání, s jeho zajištěním či proplácením
 • zajistí hlídání dítěte, přijímá žádosti o proplacení "dovolené" pěstouna
 • domlouvá čerpání terapeutických a jiných služeb, dojednává poskytování asistovaného kontaktu nebo doučování
 • diskutuje nad zprávou o průběhu pěstounské péče (klíčový pracovník zprávu připravuje 1x 6 měsíců, předává ji pěstounovi k doplnění komenářů a odesílá na OSPOD)
 • hodnotí vzájemnou spolupráci
 • nabízí doprovod či asistenci při jednání na úřadech, se školou, aj.
 • zprostředkuje služby oblastech: vzdělání dítěte (např.pedagogicko-psychologické poradny aj.); zdraví dítěte; krizové intervence; zájmové činnosti dítěte; ztrátě zaměstnání pěstouna; ztrátě bydlení pěstouna; konflikty v rodině nesouvisející s PP; dluhy apod.; zprostředkování služeb sanace rodiny pro biologické rodiče dítěte

 

Čas věnovaný dítěti je naplněn činností/rozhovorem adekvátním věku a úrovni chápání dítěte:

 • rozhovor
 • hra - stolní hra, hra s balónky, psychomotorickým padákem, hračkou, maňásky aj.
 • tvořivá činnost - např. kreslení, hra s modelínou, s pískem, nalepování, vystřihování aj.
 • vyplňování pracovních listů či tvoření s barvami/koláží/kameny či figurkami se zadáním na téma: vztahové sítě, mapy zdrojů pro dítě, mapa kamarádských vztahů, situace a postavení ve školní třídě, porozumění důvodu umístění do PP, co vím o původní rodině, přání do budoucna aj.
 • může připravovat dítě na změny v péči, informovat dítě o situaci v původní rodině aj.
 • klíčový pracovník může rodině nabídnout vytváření knihy života s dítětem (mapuje minulost dítěte)

 

Pěstoun dostává od klíčového pracovníka:

 • jeden originál dohody o výkonu PP,
 • jeden originál dodatku dohody,
 • nabídku vzdělávání Letního domu pro dané pololetí
 • ceník Letního domu - možnosti čerpání příspěvků pro daný kalendářní rok a jeho aktualizace
 • kopii plánu vdělávání a plánu pěstounské péče
 • osvědčení o absolvovaném vzdělávání,
 • zprávy o průběhu PP,
 • originál dalších případných dohod (o asistovaném kontaktu, doučování aj.),
 • zápis z asistovaných kontaktů, kterých se účastní,
 • kopie všech zpráv, žádostí či doporučení, které se pěstounů týkají (např. soudem vyžádaná zpráva, žádost o nadační příspěvek pro fyz.osobu pěstouna aj.)
 • vedoucí informuje pěstouna, pokud dojde ke změně klíčového pracovníka. v případě změny klíčové pracovnice - vedoucího zasílá informaci o změně klíč.pracovníka zástupce vedoucí

 

Pokud v rodině vyrůstají další děti a rodiče souhlasí, seznámí se klíčový pracovník také s nimi a osvětlí jim svou roli v rodině.

Ze setkání provede klíčová pracovnice zápis.

Pěstouni se mohou na svou sociální pracovnici Letního domu obracet i v čase mezi návštěvami e-mailem, telefonicky nebo si sjednat osobní schůzku.

 

Zastupování klíčové pracovnice

V případě dlouhodobé nepřítomnosti (více než 1 měsíc - např. dovolená, nemoc aj.) klíčového pracovníka informuje vedoucí pěstouny o zastupujícím pracovníkovi a kontaktech na něj.

 

Změna klíčové pracovnice

Ze strany Letního domu – např. z důvodu ukončení pracovního poměru zaměstnance, odchodu na mateřskou/rodičovskou dovolenou, z důvodu střetu zájmů aj. Klient je o změně klíčového pracovníka informován vedoucím s dostatečným předstihem. Pokud je to možné, je v průběhu dobíhající spolupráce s klíčovým pracovníkem představen rodině nový pracovník, rodině jsou předány kontakty na nového klíčového pracovníka.

Ze strany pěstouna – klient může 1x ročně požádat o změnu klíčového pracovníka bez udání důvodu. Žádost je podávána písemně či e-mailem vedoucímu, příp. řediteli Letního domu. Změnu klíčového pracovníka vedoucí umožní pokud má některý z klíčových pracovníků volnou kapacitu. Pokud nemá žádný z klíčových pracovníků volnou kapacitu, je klient zapsán do seznamu zájemců, v případě uvolnění kapacity je mu nový pracovník přidělen. Spolupráce se stávajícím klíčovým pracovníkem je uzavřena v rámci závěrečného setkání, jehož součástí je písemné zhodnocení spolupráce. dokumentace. Také případná změna klíčového pracovníka je ve spisové dokumentaci vždy zaznamenána.

 

Česky English

 

Přihlašte se k odběru
novinek z Letního domu

http://www.darujspravne.cz/seznam-organizaci/proj_367/

clensky-crdm-banner.gif

banner2-180x50.png

bile logo clenstvi AVPO.jpg

stažený soubor.jpg

patička Letní dům